Emili Kuchyne - Kuchynské linky

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Vyskytne sa u zakúpeného tovaru vada, zákazník má právo túto vadu reklamovať v záručnej dobe.

Reklamáciu nemožno uplatniť na vady, ktoré vznikli neodborným zaobchádzaním zákazníkom, alebo pri neodbornom ošetrovaní nábytku, alebo ak bola na výrobok zľava kvôli vadám.

Zákazník si uplatnuje reklamáciu v ktorejkoľvek predajni firmy EMILI.

Pri reklamácií je potrebné predložiť doklad o zakúpení.

Záručná doba na výrobky je 24 mesiacov a reklamácie sa musia vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia.

Doba reklamácie sa môže predĺžiť, ak sa zákazník a predajca na tom dohodnú.

Ak nie je možné vadu odstrániť, firma môže vadný tovar vymeniť za bezchybný.

V prípade, že sa vada rieši zľavou z kúpnej ceny, prihliada sa ku charakteru vady, k stupňu opotrebovania a dĺžky používania.

Reklamačný poriadok pre eschop
www.emilikuchyne.sk
so sídlom Vojenská 65, Levice

I. Predmet úpravy
1. Spoločnosť EMILI, vydáva v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.
2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpil kupujúci .

II. Zodpovednosť predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:
a. má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané 
predávajúcim alebo výrobcom,
b. je bez závad,
c. je za cenu, ktorá bola dohodnutá pri objednávke,
d. za vydanie dokladu kupujúcemu, ktorým sa bude vedieť preukázať pri 
uplatňovaní reklamácii.
2. Predávajúci ďalej zodpovedá za vady, ktoré:
a. existovali pri prevzatí tovaru
b. vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca
tovaru vo svojom záručnom liste potvrdením predávajúcim, alebo vyplýva
z doby uvedenom v tomto reklamačnom poriadku. Faktúry alebo 
pokladničný doklad platia ako záručný list.

III. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho
1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré:
a. vznikli po uplynutí záručnej doby, alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej 
uplynutí,
b. nemožno pokladať za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VIII.,
c. si kupujúci vadu spôsobil sám,
d. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
2. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho (t.j.: faktúra, pokladničný doklad, dodací list).

IV. Preberanie tovaru
1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
2. Reklamáciu na rozbité sklenené časti si môže kupujúci uplatniť len u dopravcu. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou a zapríčinené dopravcom. V tejto súvislosti je vždy dôležité požiadať o kontakt na prepravcu, z ktorého pošlú technika, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal zápis o poškodení zásielky.
3. Reklamácia na tovar zo strany predávajúceho bude uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu tovaru.
4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
5. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamácií / písomne, emailom/ na uplatnenie reklamácie.

V. Reklamácia tovaru
1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci má právo reklamovať vady tovaru, zistené na zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá podľa čl. III.
3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
5. Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, ako náhle zistí spôsobenú vadu.
6. Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká.
7. Kupujúci má právo na vrátenie nepoškodeného a nepoužitého tovaru do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V tomto prípade, kupujúci doručí tovar osobne na vlastné náklady na adresu skladu: EMILI, Vojenská 65, Levice, 934 05, alebo prostredníctvom prepravcu.

VI. Postup pri uplatnení reklamácie
1. Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou (e-mailom/poštou) alebo na adrese: EMILI, Vojenská 65, Levice 934 05.
2. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol , ktorý obsahuje údaje (meno, dátum, miesto, názov tovaru, prevedenie, popis vady a spôsob vybavenia).
3. V prípade že bude u kupujúceho vykonaná obhliadka reklamovaného tovaru, s výsledkom tejto obhliadky bude predávajúci informovaný prostredníctvom servisného technika. Následne bude kupujúci informovaný predávajúcim o ďalšom postupe vybavenia reklamácie.
4. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.
5. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. doručenie reklamácie (písomne/mailom) na uplatnenie reklamácie od 
kupujúceho predávajúcemu,
b. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

6. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:
a. doručenie reklamácie (písomne/e-mailom) na uplatnenie reklamácie od
kupujúceho predávajúcemu,
b. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, resp. zaslanie fotodokumentácie.
7. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu skladu: EMILI, Vojenská 65, Levice, 934 05. Zásielky na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám tovar poistiť. S reklamovaným tovarom musí kupujúci doručiť všetky dokumenty, ktoré kupujúci s tovarom obdržal pri prevzatí
a. faktúra/doklad o zaplatení,
b. záručný list,
c.doklady ktoré obsahoval tovar v balení (montážny návod, návod na ošetrovanie apod.).
Doručenie je nutné dohodnúť 2 dni vopred na tel. čísle 0907 736 159, doručenie tovaru je možné len v pracovných dňoch Pondelok až Piatok v čase od 9.00 hod do 16.30 hod.
8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,
10. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
11. Po posúdení vady je predávajúci povinny vadu ostrániť:
a. ak ide o odstrániteľnú zrejmú vadu, predávajúci vadu odstráni podľa 
možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom 
stanovenej lehoty a na svoje náklady,
b. ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za 
bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo
zrušiť zmluvu a vrátenie zaplatenej čiastky,
c. ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za 
bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.
12. Predávajúci po ukončení reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň ho vyzve k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

VII. Záručná doba
1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
2. Záručná doba je 9 mesiacov pre osoby, ktoré tovar kupujú ako podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba) a budú ho používať na podnikateľské účely.Takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca!
3. Ak ide o použitú vec, zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
4. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať len niektorej súčiastky veci.
5. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe. 
6. Záruka sa nevzťahuje na:
a. opotrebovanie tovaru bežným používaní,
b. prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a 
zaobchádzaním.
7. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

VIII. Vylúčenie záruky tovaru
1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c. uplynutím záručnej doby tovaru,
d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
d. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
3. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku, neodbornou montážou, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou.
4. Zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná vada.
5. Vznikli ako následok o svojvoľných opráv, alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku, o iných zrejmých neodborných zásahov tovaru, alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.

IX. Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté EMILI, prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konktrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. EMILI bude tieto informácie využívať len pre svoje účely.

X. Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.
3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01 2019.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)Partner projektu