Emili Kuchyne - Kuchynské linky

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického ocbchodu www.emilikuchyne.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky a to telefonicky alebo mailom.

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je telefonické alebo mailové potvrdenie kupujúcemu.

Predávajúci je oprávnený aj v prípade objednávky tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha nespadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, čím kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatkov najneskoršie v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou(mailom, alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci mailom alebo poštou.

Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internetový obchod www.emilikuchyne.sk
Obchodnej spoločnosti EMILI. so sídlom EMILI, Vojenská 65, Levice, 934 05, IČO: 43060641, zapísaná v živnostenskom registri 420-19103 
(ďalej ako „obchodné podmienky“)
1. Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. zákona č. 102/2014 Z.z. a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
2. Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením, alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
3. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.

I. Identifikácia zmluvných strán
Vymedzenie pojmov
1. Na účely obchodných podmienok rozumieme pod pojmom zmluvné strany:

A. Predávajúci: www.emilikuchyne.sk
Obchodné meno: Ladislav Bielik - EMILI
Sídlo: Vojenská 65, Levice, 934 01. 
IČO: 43060641
DIČ: 1027587660 
Zápis: v živnostenskom registri 420 - 19103
Telefón: 0907 736 159
E-mail: emilikuchyne@gmail.com
Bankové spojenie: VÚB, číslo účtu: 2140395453/0200
IBAN: SK59 0200 0000 0021 4039 5453
(ďalej len „predávajúci“)

B. Kupujúci (spotrebiteľ):
Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Ladislav Bielik - EMILI odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.emilikuchyne.sk (ďalej len ,,kupujúci, alebo spotrebiteľ“).

2. Na účely obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:
a. tovar – produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služby, ktorý je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zápisom predmetu činnosti v živnostenskom registri,
b. objednávka - verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,
c. zásielka - tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,
d. potvrdenie objednávka predávajúcim – uzatvorenie kúpnej zmluvy,
e. kúpna cena - cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
f. dodacia lehota – lehota, ktorá je garantovaná predávajúcim a je uvedená pri konkrétom druhu tovaru,
g. výrobca – osoba oprávnená poskytovať tovar na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
h. tovar na špeciálnu objednávku (atyp) – tovar na objednávku, ktorý je vyrobený podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho a nie je typizovaný v internetovej ponuke predávajúceho ani v katalógovej, alebo inej ponuke výrobcu. Za tovar na špeciálnu objednávku sa považuje tiež tovar, ktorý sa nenachádza skladom u výrobcu.

II. Povinnosti a záväzky zmluvných strán
1. Predávajúci sa zaväzuje:
a. dodať kupujúcemu objednaný tovar včas, v objednanom množstve, kvalite a v kúpnej cene a za platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky,
b. vystaviť a dodať kupujúcemu spolu so zásielkou daňový doklad.
2. Kupujúci sa zaväzuje:
a. pred prevzatím a zaplatením zásielky tovar riadne prekontrolovať,
b. skontrolovať tovar, v prípade, že je obal viditeľne poškodený, zásielku rozbaliť a skontrolovať, či je tovar poškodený. Ak áno, je potrebné spísať s vodičom prepravy reklamačný protokol a zásielku poslať späť. O tejto situácii je potrebné nás bezodkladne informovať telefonicky na 0907/ 736 159. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po zistení závady, e-mailom na emilikuchyne@gmail.com, kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky, názov a opis poškodeného tovaru,
c. skontrolovať pri preberaní tovaru počet balení a zapísať to do prepravného listu. Je to nevyhnutné pre prípad, že by nebola dodaná niektorá súčasť celej zásielky. Reklamáciu za rozbité sklo je možné uplatniť len u dopravcu.
d. zaplatiť za objednaný tovar vybraným spôsobom úhrady,
e. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške 100 % v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
f. uviesť pravdivé a úplne údaje potrebné pre platnosť objednávky viď čl. III.

III. Vystavenie a zrušenie objednávky
1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.emilikuchyne.sk. Kupujúci môže tovar objednávať tiež e-mailom na adrese: emilikuchyne@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. 0907 736 159.
2. Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí obsahovať:
a. presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet,
b. cenu za jeden kus/meter tovaru a celkovú cenu,
c. cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.
Ďalej musí objednávka obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:
a. ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu 
b. ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručeniu, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.
1. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Momentom potvrdenie objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
2. Objednávku je možné zrušiť:
a. kupujúcim,
b. predávajúcim.
Kupujúci
má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom emilikuchyne@gmail.com, alebo telefonicky 0907 736 159.
1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.

Predávajúci
má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil celú alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, max do 14 kalendárnych dní.
Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

IV. Kúpna cena a platobné podmienky
a. Kúpna cena
1. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná.
2. Cena tovaru nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.
3. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je splatná v okamihu odoslania objednávky.
4. Ceny sú definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru.
5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného a dopravy.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške (do toho okamihu je vlastníctvom predávajúceho).
7. Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná konečná cena.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií. Akciové ceny sú platné do dátumu, ktorý je uvedený pod ilustračným obrázkom.
10. Pri všetkých objednávkach je požadované uhradenie zálohy vo výške.......50 %........z celkovej sumy, je kupujúci povinný sumu uhradiť.
11. V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný, a individuálna dodacia doba musí byť odsúhlasená (mailom) kupujúcim.
12. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho
a. na základe pripísania úhrady na náš účet špeciálnej objednávky bude potvrdená záväzná objednávka,
b. za deň uhradenia zálohy sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho (kupujúci musí úhradu preukázať – napr. zaslaním kópie prevodného príkazu).
13. Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu do 24 hod. odo dňa, keď kupujúci preukáže
doklad o uhradení považovanej zálohy a až vtedy sa stáva objednávka záväzná.
14. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho po jej potvrdení predávajúcim si 
poskytnutú zálohu v plnej výške ponecháva predávajúci na úhradu nákladov.
b. platobné podmienky
Kupujúci môže tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
Prevod na účet/vklad na účet:
- Bankové spojenie: VÚB
- Číslo účtu: 214039 5453/0200
- IBAN: SK59 0200 0000 0021 4039 5453
Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo objednávky, prípadne kupujúci uvedie svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100 % z celkovej sumy zásielky.
Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň pripísania ceny na náš účet predávajúceho.
2. Predfaktúrou:
Pri špeciálnych objednávkach a v prípade, ak predávajúci bude požadovať uhradenie za tovar vo výške 100 % z celkovej sumy, je kupujúci povinný sumu uhradiť.
3. Na dobierku:
pri dodaní tovaru kurierskou spoločnosťou/vlastnou dopravou firmy EMILI je možnosť vyplatenia tovaru až pri jeho prevzatí a to 50% ako záloha na účet pri objednávke a 50% pri prevzatí tovaru.
4. Na splátky:
cez splátkovú spoločnosť Quatro. Pre viac informácií o postupe kúpy na splátky volať na tel. číslo: 0907 736 159 alebo mailom: emilinabytok@gmail.com.

V. Doprava tovaru
1. Vlastnou dopravou firmy:
a. Tovar bude doručený priamo na adresu kupujúceho. Šofér skladá tovar pred vchod paneláku alebo pred bránu domu.
b. Tovar doručujeme na adresu uvedenú v objednávke. Akonáhle bude Vaša objednávka pripravená k expedícii, budete telefonicky oboznámený o predbežnom čase dodania minimálne 1 deň vopred. V deň dodania Vás bude kontaktovať náš šofér v čase, keď sa bude blížiť k miestu doručenia.
c. Rozvoz zabezpečuje po cestných komunikáciách, ktoré sú dostupné pre nákladnú dopravu, po cestných komunikáciách, ktoré sú zakreslené na mape ako spevnená cestná komunikácia. Po nespevnených komunikáciách ako sú poľné cesty, prašné cesty, nespevnené príjazdové cesty do rekreačných oblastí, záhrad, chatových lokalít a pod. dopravu nezabezpečujeme, nakoľko tovar rozvážame nákladnými vozidlami. V prípade, že kupujúci potrebuje dodať tovar aj do takýchto priestorov kde vedie nespevnená cesta a pod., je dobré si odkonzultovať stav príjazdovej cesty s operátorom.
d. Cena dopravy vlastnou dopravou firmy ELILI je spoplatnená sumou uvedenou v ceníku Doprava.
2. Kuriérom:
a. V prípade, že si kupujúci zvolí platbu na dobierku, tak cenu tovaru kupujúci zaplatí 50% ako zálohu pri objednávke a 50% pri jeho prevzatí od kuriéra.
b. Tovar bude doručený priamo na adresu kupujúceho kuriérskou spoločnosťou. Keď tovar naložíme u kuriérskej spoločnosti, bude kupujúci telefonicky informovaný. O ďalšom postupe bude informovaný cez kuriérsku spoločnosť.
c. Cena prepravy kuriérskou spoločnosťou je spoplatnená v rámci cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorou je tovar expedovaný.
d. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou.
e. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.
f. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté počas prepravy kuriérskou spoločnosťou.
3. Osobný odber:
a. Tovar je možné si vyzdvihnúť priamo vo firme EMILI, Vojenská 65, Levice, 934 01. b. Osobný odber je bezplatný.
c. Cenu tovaru predávajúci zaplatí; 50% pri objednávke a 50% pri prevzatí tovaru.
d. Tovar je možno si vyzdvihnúť priamo vo firme EMILI, ale je to podmienené dohodnutím. Informovať je nás potrebné deň vopred na telefónnom čísle 0907 736 159 alebo mailom na: emilikuchyne@gmail.com. Osobný odber tovaru Vám nevieme zabezpečiť bez predošlej dohody.

VI. Dodacia lehota a dodacie podmienky
1. Adresa doručenia sa rozumie, dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Pred dodaním bude kupujúci minimálne 24 hodín vopred telefonicky informovaný.
3. V deň preberanie zásielky bude dopravca pred svojím príchodom telefonicky kontaktovať. Vzhľadom na nepredvídané dopravné podmienky a doby zdržania pri výklade u jednotlivých kupujúcich je ťažko určiť čas dodania.
4. Pri tovare „na objednávku“ alebo v „akcii“ je štandardná dodacia lehota pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internetovej stránke. V prípade predĺženia dodacej lehoty pre konkrétny tovar uvedená priamo pri položke na internetovej stránke. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany výrobcu sa predávajúce zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.
5. Pri špeciálnej objednávke je predbežná dodacia lehota oznámená kupujúcemu v potvrdení objednávky.
6. Doba pre dodanie tovaru je uverejnená pri potvrdení objednávky. 
7. V Cene tovaru a dopravy nie je zahrnutá vynáška a umiestnenie tovaru do izby, ak nie je dohodnuté inak.
8. Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.
9. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadnej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hodín od obdržania informačného e-mailu.

VII. Odstúpenie od objednávky
1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. ods. 1,zákazník, fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.
2. Tovar je potrebné doručiť na adresu firmy EMILI, Vojenská 65, Levice, 934 05.
3. Tovar vrátený na dobierku alebo prostredníctvom tretej osoby neprijímame, a ani neakceptujeme takúto formu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vrátenie tovaru je nutné si dohodnúť 1 deň vopred na tel. čísle 0907 736 159.
4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, zákon 102/2014 Z.z., §7 ods. 6 - tovar na objednávku.
5. Pri odstúpení od objednávky, je kupujúci povinný oznámiť písomnou formou (e-mailom, listom) o odstúpení od zmluvy. Do odstúpenia uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu (resp. dátum dodania).
6. Tovar bude prevzatí späť len v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:
-tovar bude v pôvodnom a nepoškodenom obale,
-nesmie byť použitý alebo poškodený,
-musí byť vrátený kompletný s originál dokladom o kúpe.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.
Objednávku je možné zrušiť:
1. Kupujúcim
a. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho.
b. V prípade zrušenia objednávky kupujúcim po okamihu potvrdenia predávajúcim:
s poskytnutím zálohy: je predávajúci oprávnený ponechať si poskytnutú zálohu v plnej výške,
bez poskytnutia zálohy: je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázateľnú náhradu škody vo výške, ktorá mu zrušením objednávky vznikla.
c. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, ktorá mu bude vyčíslená.
Zrušenie objednávky je potrebné urobiť písomnou formou na uvedené kontaktné údaje.
2. Predávajúcim
a. Predávajúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu pred záväzným potvrdením. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku pred jej potvrdením, resp.48 hodín po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu)tovaru. V prípade, že daná situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť skutočnosť kupujúcemu a dohodne sa na ďalšom postupe.
b. V prípade, že kupujúci uhradil celú alebo zálohovú časť, čiastka mu bude vrátená na účet, v najkratšom možnom termíne.
c. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje. V prípade, že si zákazník nesprávne navolí poťahovú látku, respektíve nenavolí látku a objedná tovar podľa obrázku je nútený nás o danej skutočnosti informovať e-mailom, telefonicky. V prípade, že sa tak nestane a náš zamestnanec má o danom výbere pochybnosti , kontaktuje zákazníka, a preverí si skutočnosť výberu poťahovej látky a ak aj na tom základe nám zákazník potvrdí správnosť látky stáva sa záväznou a nemennou. Po tejto skutočnosti sme oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zohľadniť porušenie dohodnutých podmienok v cene tovaru.

VIII. Reklamácia
1. Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou (e-mailom/poštou) alebo na adrese: EMILI, Vojenská 65, Levice, 934 05.
2. Ďalší postup reklamácie je vysvetlený v časti „Reklamačný poriadok“.

IX. Sankčné podmienky
1. V prípade, že si zákazník objedná tovar, tým sa jeho objednávka stáva záväzná. Ak v deň oznámenia o expedíciu nám zákazník oznámi, že objednávku ruší, alebo že o daný tovar nemá záujem, máme právo mu vyrubiť sankcie spojené s výrobnými nákladmi daného produktu a za porušenie zmluvných vzťahov a neoznámenie danej skutočnosti o zrušení objednávky.
2. Zákazník môže objednávku zrušiť do 24 hodín od jej objednania.

X. Peňažné plnenie
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť peňažné plnenie za tovar do 14 dní od prevzatia vrátenej zásielky.
2. Vrátenie peňazí prebieha výhradne bezhotovostným bankovým prevodom na účet zákazníka. V prípade ak zákazník nevlastní bankový účet je možné vrátiť peniaze poštovou poukážkou, pričom bude znášať náklady za poplatky, ktoré si účtuje Slovenská pošta.

XI. Ochrana osobných údajov
1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciu a objednaným tovarom.
2. Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Údaje môže objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení.
4. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.
5. Pokiaľ bude chcieť objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu emilikuchyne@gmail.com. Registrácia bude zneaktívnená.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami a bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných a reklamačných podmienok.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.
4. Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní na internetovej stránke www.emilikuchyne.sk.
5. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci a miestne príslušný súd.
6. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom. V prípade poštovného styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovným úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve.
7. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom, keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
8. Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. 01. 2019.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)Partner projektu